Weiterempfehlen

Klinische onderzoeken EstroG-100®

Het plantenextract EstroG-100® is onderwerp geweest van talrijke internationale onderzoeken. Er zijn drie prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische onderzoeken uitgevoerd om de werkzaamheid en verdraagzaamheid ervan te beoordelen. Deze onderzoeken betroffen vrouwen tussen de 40 en 70 jaar met overgangsverschijnselen, uitgevoerd in Koreaanse academische ziekenhuizen en een ziekenhuis in Californië.

In het eerste onderzoek werd na drie maanden een significante vermindering van de overgangsverschijnselen ten opzichte van de placebo waargenomen (Lee et al., 2005). In twee daaropvolgende onderzoeken werd het effect geëvalueerd aan de hand van de overgangsindex van Kupperman (Kupperman menopausal index, KMI), een betrouwbare testmethode om de levenskwaliteit van vrouwen in de overgang te beoordelen aan de hand van een score.

In het onderzoek in de VS leidde het plantenextract tot een statistisch significante verbetering van 62% in de KMI ten opzichte van de placebo (Chang et al., 2012). Het Korea II-onderzoek leverde vergelijkbare resultaten op met een verbetering van 58% (Lee et al., 2014). Er werd specifiek een vermindering waargenomen van 12 typische overgangsverschijnselen (Chang et al., 2012).

In geen enkele van de klinische onderzoeken deden zich bijwerkingen voor of was sprake van statistisch significante verschillen in lichaamsgewicht, BMI, oestradiol in serum of follikelstimulerend hormoon (FSH) ten opzichte van de nulmeting.

Daarnaast is uit diverse onderzoeken gebleken dat het EstroG®-extract geen bindingsaffiniteit heeft met oestrogeenreceptoren (Bo-Yeon Kwak et al., 2008) en dat het de groei van oestrogeengevoelige weefsels zoals vrouwelijke borstkankercellen en baarmoederslijmvlies niet stimuleert. Verder heeft het EstroG® -extract in diverse onderzoeken naar toxiciteit geen enkele toxicologische abnormaliteit vertoond.

Korea I-onderzoek

Lee KH, Lee DJ, Kim SM, Je SH, Kim EK, Han HS, Han IK. Evaluation of Effectiveness and Safety of Natural Plants Extract (Estromon®) on Perimenopausal Women for 1 Year. J. of Korea Society of Menopause. Vol. 11. nr. 1, maart 2005, blz. 1–11.

Onderzoeksopzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.
Primair eindpunt:
 vermindering van overgangsverschijnselen.
Tweede eindpunt: evaluatie van de werkzaamheid (botdichtheid, osteocalcine in serum, ALP in serum enz.)

Onderzoekslocatie

Geneeskundefaculteit van de Sungkyunkwan-universiteit, Samsung Cheil-ziekenhuis (Seoul, Korea)

Onderzoeksduur

Primair eindpunt (overgangsklachten): 12 weken
Secundair eindpunt en veiligheid: 52 weken (mei 2003 – april 2004)

Dosering

514 mg per dag als EstroG 100®

Onderzoeksdeelnemers

24 in placebogroep en 19 in behandelingsgroep (48 deelnemers opgenomen in het onderzoek, waarvan er 6 zich terugtrokken)

Deelnamecriteria

Diagnose van overgangsklachten. Tussen 46-66 jaar (gemiddelde leeftijd = 54)

Inleiding/achtergrond

Naar aanleiding van signalen uit het onderzoek van WHI dat hormoontherapie het risico op borstkanker, hartaandoeningen, beroertes en trombose verhoogt, de waarschuwing van de FDA tegen langdurig gebruik van oestrogeensubstitutietherapie, en het feit dat fyto-oestrogenen in Korea niet goedgekeurd zijn, werd in 2003 klinisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de werkzaamheid en veiligheid van een extract van drie natuurlijke planten bij vrouwen met overgangsverschijnselen.

Opzet

In een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind en placebogecontroleerd klinisch onderzoek werden vrouwen ouder dan 45 jaar met overgangsverschijnselen gedurende 48 weken gevolgd. Ze kregen twee keer per dag twee capsules van Estromon®
(=EstroG100®
) of een placebo (maïszetmeel) toegediend.

Het primaire eindpunt was de verandering in overgangsverschijnselen na 3 maanden capsulegebruik, terwijl secundaire eindpunten de veranderingen in afzonderlijke variabelen na 12 maanden waren.

Tijdens het onderzoek werden gegevens verzameld over leeftijd, zwangerschapsgeschiedenis, overgang, lichaamsmetingen, bloeddruk, hartslag, naleving van het onderzoeksmateriaal en aanvullend medicijngebruik tijdens ziekenhuisbezoeken na één, drie, zes, negen en twaalf maanden. Daarnaast werden bloedparameters en botdichtheid geregistreerd, en werden vraaggesprekken gehouden over veranderingen in overgangsverschijnselen gedurende de afgelopen drie maanden.

Resultaten

Tussen 2003 en 2004 werden 48 vrouwen ouder dan 45 jaar met overgangsverschijnselen in het onderzoek opgenomen. Gedurende 48 weken kregen 24 van deze vrouwen Estromon® en 24 van hen maïszetmeel (placebo). In de eindevaluatie werden 42 patiënten opgenomen. Van de patiënten die uit het onderzoek stapten, deden vijf dit om persoonlijke redenen en één omdat ze huidklachten had. Er werden 19 patiënten uit de behandelingsgroep en 23 vrouwen uit de placebogroep geëvalueerd. De leeftijden varieerden van 46 tot 66, met een gemiddelde van 54. Bij de nulmeting bij aanvang van het onderzoek waren er geen significante verschillen in biofysische profielen, behalve een hogere gemiddelde botdichtheid in de behandelingsgroep.

Primair eindpunt:

Drie maanden na aanvang van het onderzoek waren bij 14 van de 24 vrouwen in de behandelingsgroep en bij slechts 5 van de 23 vrouwen in de placebogroep de overgangsklachten afgenomen (significant met een kansverhouding van 5,04). Onder de vrouwen die al verschijnselen hadden bij de nulmeting, was het verschil niet significant (4 van de 7 versus 5 van de 6).

Secundair eindpunt:

Na 12 maanden was de botdichtheid van de dijbeenhals significant hoger in de groep die de echte behandeling kreeg (p = 0,05), terwijl deze significant was gedaald in de placebogroep (p = 0,05). Osteocalcine in het bloed was na 12 maanden significant lager in de groep die de echte behandeling kreeg (precieze p-waarden waren niet duidelijk in de tabel), maar significant hoger in de placebogroep (p = 0,05). Alkalische fosfatase in het bloed was significant lager in de groep die de echte behandeling kreeg (p = 0,05). Het groeihormoon (hGH) in het bloed steeg na 12 maanden significant in zowel de groep die de echte behandeling kreeg (268%) als in de placebogroep (42%) (p = 0,05). Triglyceriden in het bloed daalden voor beide groepen na 12 maanden, maar alleen in de groep die de echte behandeling kreeg was dit significant (p = 0,05).

Cholesterol in het bloed vertoonde geen verschillen in beide groepen na 12 maanden, net als bloeddruk, oestrogeen, gewicht, BMI, FSH, LDL, HDL en de botdichtheid van de wervelkolom.

Conclusies van de auteurs

Estromon® bevat Phlomis umbrosa, dat saponinen bevat, inclusief triterpeenglycosiden, en Cynanchum wilfordii, dat ook saponinen bevat, zoals wilfoside en cynauriculoside. De auteurs veronderstellen dat deze saponinen de steroïde oestrogeenreceptor stimuleren, wat leidt tot een vermindering van overgangsverschijnselen. Bovendien bevat Estromon® Angelica gigas, waarin decursine aanwezig is, een cumarine-derivaat dat fungeert als fyto-oestrogeen.

De auteurs concluderen dat Estromon® effectief kan zijn bij het verminderen van overgangsverschijnselen zoals opvliegers, gewrichtspijn en zweten, zonder de typische bijwerkingen zoals gewichtstoename, veranderingen in BMI of een toename van triglyceriden in het bloed.

Evaluatie/conclusie

Het prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische onderzoek toont in een klein aantal gevallen, maar relatief duidelijk, de effecten aan die het plantenextract heeft op overgangsverschijnselen. Helaas worden deze effecten niet nader gekwantificeerd (er wordt alleen aangegeven of er wel of geen sprake is van verbetering) en worden de verschijnselen niet afzonderlijk genoemd en geanalyseerd. Wel werden specifieke potentiële effecten op de botten, de lever en de hormoonhuishouding − en derhalve typische bijwerkingen van hormoontherapie − uitgesloten aan de hand van de monitoring van talrijke serumparameters. Wat interessant is, is dat in de onderzoeksgroep zelfs een verbetering te zien was van de botdichtheid van de femurhals.

Onderzoek in de VS

Chang A, Kwak BY, Yi K, Kim JS. The effect of herbal extract (EstroG-100®) on pre-, peri- and post-menopausal women: a randomized double-blind, placebo-controlled study. Phytother Res. April 2012; 26(4):510–6.

Onderzoeksopzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.

Primair eindpunt: verandering van het gemiddelde van de overgangsindex van Kupperman (op basis van vragenlijst).

Secundair eindpunt: verandering van de gemiddelde score voor 11 afzonderlijke overgangsverschijnselen (KMI) en vaginale droogheid.

Onderzoekslocatie

Friends Medical Group (Californië, VS)

Onderzoeksduur

12 weken (mei 2009 – januari 2010).

Dosering

514 mg per dag als EstroG-100®

Onderzoeksdeelnemers

32 in placebogroep en 29 in behandelingsgroep (64 deelnemers opgenomen in het onderzoek, waarvan er 3 zich terugtrokken)

Inleiding/achtergrond

Vanwege gegevens uit het WHI-onderzoek waaruit blijkt dat hormoonvervangende therapie het risico op borstkanker, hartaandoeningen en beroertes verhoogt, en omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is over de effectiviteit van kruidensupplementen, werd een klinisch onderzoek uitgevoerd onder niet-Aziatische Amerikaanse vrouwen om te zien of EstroG-100® echt helpt bij het verminderen van overgangsverschijnselen.

Opzet

In een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd klinisch onderzoek werd de veiligheid en werkzaamheid van EstroG-100® bij vrouwen met gemiddelde tot ernstige overgangsverschijnselen (Kupperman-indexscore > 20) onderzocht. Gedurende 12 weken kregen alle deelnemers tweemaal daags een tablet met EstroG-100® of een placebo.

Het belangrijkste doel was om verbeteringen te meten in de levenskwaliteit volgens de Kupperman-index (overgangsindex) en om de afzonderlijke symptomen (zoals opvliegers, gevoelloosheid en tintelingen, slaapproblemen, nervositeit, sombere stemming, duizeligheid, vermoeidheid, gewrichtspijn, hoofdpijn, hartkloppingen en tintelingen) en vaginale droogheid te verminderen.

Naast deze symptomen werden ook andere factoren geëvalueerd, zoals lengte, gewicht, BMI, rook- en alcoholgebruik, bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, serummarkers (zoals AP, osteocalcine, triglyceriden, LDL, HDL, cholesterol), bloedbeeld, AST, ALT, creatinine, totale eiwitten, albumine, nuchtere glucose, oestradiol (E2) en FSH.

Resultaten

Tussen mei 2009 en januari 2010 deden 61 vrouwen mee aan het onderzoek. De groep die het echte middel kreeg, liet een flinke daling zien in de Kupperman-index door de behandeling, en deze daling was veel sterker dan die in de placebogroep. Na zes weken was de gemiddelde index gedaald van 29,5 naar 13,6, en na twaalf weken naar 11,3 in de groep die het echte middel kreeg, terwijl deze in de placebogroep daalde van 29,2 naar respectievelijk 23,3 en 23,7 (p 0,01). Wat betreft specifieke symptomen, verminderde de groep die het echte middel kreeg ook aanzienlijk vasomotorische klachten, evenals slapeloosheid, nervositeit, sombere stemming, duizeligheid, vermoeidheid, hartkloppingen en tintelend gevoel na twaalf weken (p 0,01) in vergelijking met het begin van het onderzoek, en in vergelijking met de placebogroep na twaalf weken (p 0,05). Bovendien was er in de groep die het echte middel kreeg een afname van vaginale droogheid te zien na zes en twaalf weken (p 0,01) vergeleken met het begin van het onderzoek, en in vergelijking met de placebogroep (p 0,05). De placebogroep vertoonde ook een aanzienlijke afname van vaginale droogheid na twaalf weken. Wat betreft veiligheid: de niveaus van E2 en FSH veranderden niet significant tijdens de behandeling, evenals de BMI en het gewicht in beide groepen. Er werden geen bijwerkingen van het middel waargenomen in de groep die het echte middel kreeg gedurende het onderzoek.

EstroG-100: Ergebnisse individuelle menopausale Syndrome

Conclusies van de auteurs

Na een twaalf weken durende behandeling met EstroG-100®, werden significant minder overgangssymptomen waargenomen, zoals opvliegers, nachtelijk zweten, gevoelloosheid, slaapproblemen, nervositeit, sombere stemming, duizeligheid, vermoeidheid, gewrichtspijn en vaginale droogheid, vergeleken met de groep die een placebo kreeg. Er werden geen bijwerkingen gemeld na het gebruik van EstroG-100®, en er waren geen veranderingen in BMI, E2- en FSH-niveaus in het bloedserum, en leverenzymen.

Korte versie: EstroG-100® is effectief en veilig als voedingssupplement voor vrouwen in verschillende stadia van de menopauze met overgangsklachten.

Evaluatie/conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat EstroG-100® in de meeste gevallen na zes weken al een duidelijk effect had op de overgangsklachten van Amerikaanse vrouwen. Na twaalf weken was dit effect nog sterker. Interessant is ook het opvallende positieve effect van de placebo op de overgangsverschijnselen. De oorzaak hiervan is nog onbekend en verdient nader onderzoek.

Korea II-onderzoek

Lee DJ, Kim T, Seo SK. The Evaluation of the Efficacy and Safety of Herbal Extract (PAC EX01: EstroG-100®) on Menopausal Symptoms: 12 weeks, Multi Centre, A randomized, Double Blind Placebo-Controlled Clinical Study.

Onderzoeksopzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.
Primair eindpunt: verandering van het gemiddelde van de overgangsindex van Kupperman (op basis van vragenlijst).
Secundair eindpunt: verandering van de gemiddelde score voor 11 afzonderlijke overgangsverschijnselen (KMI) en vaginale droogheid.

Onderzoekslocatie

Medisch centrum van de Ajou-universiteit
Anam-ziekenhuis van de Universiteit van Korea
Severance-ziekenhuis van de geneeskundefaculteit van de Yonsei-universiteit (Seoul en Suwon, Korea)

Onderzoeksduur

12 weken (maart-augustus 2014)

Dosering

514 mg per dag als EstroG-100®

Onderzoeksdeelnemers

96 vrouwen tussen de 40 en 70 met overgangsverschijnselen (105 in het onderzoek opgenomen, 9 trokken zich terug).

Deelnamecriteria

Overgangsverschijnselen, 40-70 jaar oud (gemiddelde leeftijd = 54).

Inleiding/achtergrond

Na veelbelovende onderzoeken in laboratoriumomgevingen en in levende organismen naar het extract EstroG-100® van plantenwortels (Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa en Angelica gigas), en na initiële klinische onderzoeken naar de effecten ervan op overgangsverschijnselen, was het doel van dit onderzoek om het effect van EstroG-100® dat via de mond wordt ingenomen, op de overgangsverschijnselen bij vrouwen te beoordelen in verschillende onderzoekscentra.

Opzet

In een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind klinisch onderzoek, uitgevoerd over een bepaalde periode, werd de veiligheid en werkzaamheid van EstroG-100® onderzocht bij vrouwen die last hadden van matige tot ernstige overgangsverschijnselen (met een Kupperman-overgangsindex van meer dan 20). Het hoofddoel was om te kijken of de levenskwaliteit volgens de Kupperman-index verbeterde (dit was het primaire eindpunt), en het secundaire doel was om te zien of de afzonderlijke symptomen die in de Kupperman-index worden gemeten verminderden, waaronder opvliegers, gevoelloosheid, slaapproblemen, nervositeit, sombere stemming, duizeligheid, vermoeidheid, gewrichtspijn, hoofdpijn, hartkloppingen en tintelingen, evenals vaginale droogheid.

Naast de hoofdmetingen werden ook andere factoren geëvalueerd, waaronder lengte, gewicht, BMI, rook- en alcoholgebruik, bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, en verschillende bloedmarkers zoals alkalische fosfatase (AP), osteocalcine, triglyceriden, LDL (slecht cholesterol), HDL (goed cholesterol), totaal cholesterol, bloedbeeld, leverenzymen AST en ALT, creatinine, totale eiwitten, albumine, nuchtere glucose, oestradiol (E2) en FSH.

Gedurende een periode van 12 weken kregen de deelnemers aan het onderzoek twee keer per dag twee tabletten met EstroG-100® of een placebo.

Resultaten

Tussen november 2013 en augustus 2014 werden 122 vrouwen met overgangssymptomen gescreend. Van hen werden 105 in het onderzoek opgenomen. Negen vrouwen werden uitgesloten van de eindanalyse voordat het eindpunt werd bereikt. In totaal werden 96 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar, in de analyse meegenomen. De initiële metingen voor beide groepen waren vergelijkbaar. Bij aanvang van het onderzoek vertoonden vrouwen in de behandelingsgroep een lichte toename in de Kupperman-index. Na vier weken vertoonde de behandelingsgroep een significant grotere afname in de Kupperman-index in vergelijking met de placebogroep (van een gemiddelde van 35,1 naar 23,2 versus een afname van 33,1 naar 24,7, p < 0,05) en na 12 weken was de afname zelfs zeer significant (14,8 versus 20,1, p < 0,01). Wat betreft individuele symptomen vertoonde de behandelingsgroep na 12 weken behandeling een significante vermindering van vasomotorische klachten, tintelingen en gevoelloosheid, nervositeit, sombere stemming, duizeligheid, vermoeidheid, gewrichtspijn, hartkloppingen, tintelend gevoel, en ook vaginale droogheid en bijna een significante vermindering van slaapstoornissen (p = 0,052).

Met betrekking tot veiligheid: Na behandeling waren de niveaus van AP (alkalische fosfatase) en triglyceriden significant hoger dan bij de nulmeting in beide groepen (respectievelijk p < 0,01 en p < 0,05), terwijl de creatinineniveaus significant lager waren (voor de gehele groep en de behandelingsgroep p < 0,01, voor de controlegroep p < 0,05). Desalniettemin bleven alle gemiddelde waarden binnen de normale grenzen. Het aantal witte bloedcellen in de behandelingsgroep daalde significant ten opzichte van de nulmeting en ook ten opzichte van de placebogroep (p < 0,01), maar bleef binnen de normale grenzen. Hoewel er geen significante stijging van de nuchtere glucose was in de behandelingsgroep, was de nuchtere glucose na behandeling significant hoger in de behandelingsgroep dan in de placebogroep (p < 0,05). Gewicht, BMI en bloeddruk veranderden niet significant na behandeling, en er waren ook geen significante verschillen tussen beide groepen. De E2- en FSH-niveaus vertoonden ook geen significante verschillen.

Gedurende het onderzoek werden er geen bijwerkingen van het middel waargenomen in de behandelingsgroep.

Tijdens het onderzoek werden in de behandelingsgroep geen bijwerkingen van het middel waargenomen.

Conclusies van de auteurs

Na 12 weken gebruik leidde EstroG-100® tot een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit en verminderde het effectief negen verschillende symptomen van de Kupperman-index bij vrouwen met overgangsverschijnselen. Er werden geen bijwerkingen gemeld en de laboratoriumresultaten toonden geen abnormale veranderingen.

Korte versie: uit onderzoek blijkt dat het kruidenpreparaat EstroG-100® veilig is en effectief de levenskwaliteit verbetert, evenals het verminderen van verschillende symptomen bij vrouwen met overgangsverschijnselen.

Evaluatie/conclusie

De resultaten van deze onderzoeken, die prospectief, gerandomiseerd en dubbelblind waren uitgevoerd, bevestigen overtuigend de veelbelovende bevindingen van eerdere in vitro- en in vivo-studies over EstroG-100®. Dit biedt hoop voor vrouwen met overgangsklachten, omdat het suggereert dat er een natuurlijk alternatief op basis van kruiden beschikbaar is voor oestrogeenbehandelingen. Bovendien vertoonde het middel geen typische bijwerkingen van oestrogeen en leken de veranderingen in bloedparameters niet te wijzen op invloed op de stofwisseling door EstroG-100®.

Dit vindt u mogelijk ook interessant: